Có 1 kết quả:

zhì liàng kuài

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a mass
(2) a body