Có 1 kết quả:

zhì liàng shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) atomic weight of an element
(2) atomic mass