Có 1 kết quả:

fàn mài

1/1

fàn mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sell
(2) to peddle
(3) to traffic