Có 1 kết quả:

fàn fū

1/1

fàn fū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) peddler
(2) street vendor