Có 1 kết quả:

fàn fū zǒu zú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. peddlers and carriers
(2) common people
(3) lower class