Có 1 kết quả:

pín qì

1/1

pín qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mean
(2) stingy
(3) garrulous