Có 1 kết quả:

pín qióng liáo dǎo

1/1

Từ điển Trung-Anh

poverty stricken