Có 1 kết quả:

biǎn zhí

1/1

biǎn zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to demote