Có 1 kết quả:

gòu mǎi

1/1

gòu mǎi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to purchase
(2) to buy