Có 1 kết quả:

guàn chè shǐ zhōng ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜˋ ㄕˇ ㄓㄨㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to follow through
(2) to carry through to the end