Có 1 kết quả:

jiàn mài

1/1

jiàn mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to sell cheaply
(2) sacrifice
(3) low price
(4) discount sale