Có 1 kết quả:

tiē qiè

1/1

tiē qiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) close-fitting
(2) closest (translation)