Có 1 kết quả:

tiē dàn

1/1

tiē dàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

female supporting actress in a Chinese opera