Có 1 kết quả:

tiē mó

1/1

tiē mó

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) protective or tinted film (for LCD screens, car windows etc)
(2) facial mask (cosmetics)