Có 1 kết quả:

tiē shēn

1/1

tiē shēn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) worn next to the skin
(2) close-fitting
(3) personal (servant etc)