Có 1 kết quả:

guì zú

1/1

guì zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) lord
(2) nobility
(3) nobleman
(4) noblewoman
(5) aristocrat
(6) aristocracy