Có 1 kết quả:

guì zhòu

1/1

guì zhòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

descendants of feudal aristocrats