Có 1 kết quả:

mào yì xié dìng ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄒㄧㄝˊ ㄉㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

trade agreement