Có 1 kết quả:

mào yì nì chā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) trade deficit
(2) adverse trade balance