Có 1 kết quả:

mào yì nì chā ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄋㄧˋ ㄔㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) trade deficit
(2) adverse trade balance