Có 1 kết quả:

Fèi ěr bā hā ㄈㄟˋ ㄦˇ ㄅㄚ ㄏㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Ludwig Feuerbach (1804-1872), materialist philosopher