Có 1 kết quả:

Fèi ěr mǎ

1/1

Fèi ěr mǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Pierre de Fermat (1601-1665), French mathematician