Có 1 kết quả:

Fèi ěr mǎ dà dìng lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fermat's last theorem