Có 1 kết quả:

Hè lán Shān hóng wěi qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Alashan redstart (Phoenicurus alaschanicus)