Có 1 kết quả:

hè kè

1/1

hè kè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

guest (to a wedding etc)