Có 1 kết quả:

hè nián kǎ

1/1

hè nián kǎ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

New Year greeting card