Có 1 kết quả:

Hè pǔ dīng

1/1

Hè pǔ dīng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese brand name of Lamivudine 拉米夫定[La1 mi3 fu1 ding4]