Có 1 kết quả:

hè zhēng

1/1

hè zhēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to exchange compliments on New Year's Day