Có 1 kết quả:

yí xiào fāng jiā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) a novice making a fool of himself
(2) to make oneself ridiculous before experts