Có 1 kết quả:

zéi liàng

1/1

zéi liàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) shiny
(3) dazzling
(4) glaring