Có 1 kết quả:

zéi liàng ㄗㄟˊ ㄌㄧㄤˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) shiny
(3) dazzling
(4) glaring