Có 1 kết quả:

zéi sǐ

1/1

zéi sǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) completely
(2) utterly (dialect)