Có 1 kết quả:

huì xuǎn

1/1

huì xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to buy votes (in an election)