Có 1 kết quả:

zāng wù

1/1

zāng wù

giản thể

Từ điển phổ thông

tang vật