Có 1 kết quả:

zāng wù

1/1

zāng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) booty
(2) stolen property