Có 1 kết quả:

zī chǎn jiē jí yòu pài

1/1

Từ điển Trung-Anh

bourgeois rightist faction (esp. during anti-rightist movement of 1957-58)