Có 1 kết quả:

zī liào liàn jié céng

1/1

Từ điển Trung-Anh

data link layer