Có 1 kết quả:

zī běn wài táo

1/1

Từ điển Trung-Anh

outflow of capital