Có 1 kết quả:

zī běn jì tí

1/1

Từ điển Trung-Anh

capital requirement