Có 1 kết quả:

zī shēn ㄗ ㄕㄣ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) veteran (journalist etc)
(2) senior
(3) highly experienced