Có 1 kết quả:

zhèn juān

1/1

zhèn juān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

money donation to relieve distress or famine