Có 1 kết quả:

fù xíng jì

1/1

fù xíng jì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (pharm.) vehicle
(2) excipient