Có 1 kết quả:

dǔ zhòu

1/1

dǔ zhòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to swear to God
(2) to cross one's heart