Có 1 kết quả:

shǎng xīn yuè mù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) warms the heart and delights the eye (idiom)
(2) pleasing
(3) delightful