Có 1 kết quả:

shǎng fá

1/1

shǎng fá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

reward and punishment