Có 1 kết quả:

péi qián

1/1

péi qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to lose money
(2) to pay for damages