Có 1 kết quả:

lài yǐ

1/1

lài yǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to rely on
(2) to depend on