Có 1 kết quả:

Lài Shēng chuān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lai Shengchuan (1954-), US-Taiwanese dramatist and director