Có 1 kết quả:

zhuì yóu

1/1

zhuì yóu

giản thể

Từ điển phổ thông

cái bướu

Từ điển Trung-Anh

(1) wart
(2) sth superfluous