Có 1 kết quả:

zhuàn qǔ

1/1

zhuàn qǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to make a profit
(2) to earn a packet