Có 1 kết quả:

zhuàn qián

1/1

zhuàn qián

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to earn money
(2) moneymaking