Có 1 kết quả:

Sài xià zú

1/1

Sài xià zú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Saisiyat or Saisiat, one of the indigenous peoples of Taiwan